Pravidla soutěže JAPŮ– „Fotosoutěž s JAPŮčky“ – o 10 Sporků

1. Envirostyl s.r.o., se sídlem Sadařská 293/4, 18200 Praha 8, IČ: 03935400, DIČ: CZ03935400 (dále jen “Pořadatel)”.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 4. Soutěž probíhá v období od 25. 3. 2017 od 16:00 do 22. 4. 2017 do 16:00. Soutěž probíhá na fanpage JAPŮ na adrese https://www.facebook.com/japucz. Soutěžící se do soutěže zapojí připojením fotografie k hlavnímu příspěvku o soutěži na FB pořadatele. Pro zapojení do soutěže musí na fotografii být některý produkt společnosti.

5. Porota (složená ze zástupců Pořadatele) po skončení soutěže vybere ze všech přijatých fotografií 10 výherců na základě splnění podmínek, kreativity a přihlédnutí k počtu „To se mi líbí“, které daný příspěvek/fotografie získá. Výhry: 10 vybraných výherců získá bambusový spork (1ks).

 6. Výherce soutěže bude o výhře informován do 48 hodin od skončení soutěže pomocí emailové adresy, ze které fotografii zaslal. Za účelem předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo). Výhra bude následně předána nebo odeslána poštou do 14-ti dní od ukončení soutěže. Osobní předání je možné na adrese organizátora soutěže (Milady Horákové 817/48, Praha 7, 170 00) po ukončení soutěže, případně u partnerů společnosti. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

 7. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 5.

8. Na výhru nevzniká právní nárok.

9. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též telefonní číslo) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

11. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Praze dne 23. 3. 2017