Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu „JAPŮ“

Následující všeobecné obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a jsou závazné pro všechny zákazníky internetového obchodu „JAPŮ“ provozovaného na adrese www.japu.cz, který dodává zdravé balené jídlo.

1.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatel:     

Envirostyl s.r.o., se sídlem Sadařská 293/4, 18200 Praha 8, DIČ: CZ03935400, IČ: 03935400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 240195

Kontaktní údaje provozovatele e-shopu:       

Jednatel:       Ing. Jana Půlpánová
tel.:              +420 774 833 229
e-mail:          shop@japu.cz

V obchodních záležitostech spojených s prodejem zboží je Provozovatel zastupován Prodejcem:        

Prodejce:       Ing. Jana Půlpánová
tel.:               +420 774 833 229
e-mail:          shop@japu.cz
IČ:                 87145952
Číslo účtu:     2900827344/2010
IBAN:            CZ2920100000002900827344
BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX

2.    OZNAČENÍ A POPIS ZBOŽÍ

2.1  Provozovatel nabízí na svém e-shopu chlazená hotová jídla, určená k bezprostřední konzumaci (dále jen „výrobek“).  U každého výrobku je uveden seznam alergenů, jeho složení a nutriční hodnoty ve smyslu Nařízení (EU) č. 1169/2011.

2.2  Provozovatel nezaručuje dostupnost všech surovin. V případě nedostatku některých surovin, z nichž se výrobek sestává, kontaktuje provozovatel zákazníka s nabídkou alternativy. Zákazník není povinen na případné záměny surovin přistoupit. Teprve následnou akceptací případných změn zákazníkem dochází k uzavření smlouvy.

2.3  Obrázky výrobků jsou ilustrativní, skutečná podoba výrobků se může odlišovat.

 

3.1  OBJEDNÁVKA A NÁKUP VÝROBKŮ

3.1  Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s provozovatelem kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu provozovatele umístěného na internetové adrese www.japu.cz (dále jen „e-shop“).

3.2  Zákazník tímto bere na vědomí, že provozovatelem nabízené výrobky jsou pouhou výzvou k podávání nabídky a nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy, kdy za závaznou nabídku se považuje až odeslání objednávky zákazníkem prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu provozovatele.

3.3  Provozovatel tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, s tím, že k uzavření smlouvy mezi ním a zákazníkem dojde až v okamžiku, kdy provozovatel přijme zákazníkovu objednávku (nabídku). K tomuto dochází okamžikem doručení potvrzujícího e-mailu ze strany provozovatele zákazníkovi.

3.4 Pro dokončení objednávky je nutné, aby se zákazník registroval na e-shopu provozovatele. Ve své registraci je zákazník povinen uvést pravdivé kontaktní údaje pro dodání objednaných výrobků.  Potvrzením tlačítka „učinění objednávky“ zákazník prohlašuje, že se seznámil s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami provozovatele.
3.5  Změnu či storno odeslané objednávky je možné ze strany zákazníka provést nejpozději do okamžiku jejího potvrzení provozovatelem, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontakty uvedené v oddíle č. 1 těchto obchodních podmínek. 

 

4.    CENA VÝROBKŮ

4.1  Ceny výrobků jsou platné v době učinění objednávky zákazníkem. Celková kupní cena (tj. cena výrobku a cena dopravy) bude zákazníkovi vyčíslena v závěru jeho objednávky, kdy tuto následně provozovatel potvrdí v potvrzujícím e-mailu.

4.2  Ceny výrobků jsou uváděny v CZK bez DPH (Prodejce není plátcem DPH), bez dopravy. Cena dopravy je připočtena v závěru objednávky dle zákazníkem zvoleného způsobu dodání objednaných výrobků.

 

5.    PLATBA, DODÁNÍ VÝROBKŮ

5.1  Způsob platby a dodání objednaných výrobků volí zákazník v závěru své objednávky z níže specifikovaných možností, kdy ceny za dodání jsou přehledně uvedeny zde.  

5.3 Možnosti platby:

  • v hotovosti (pouze při převzetí zboží v některém z našich odběrných míst)
  • dobírkou (pouze při zaslání prostřednictvím kurýra)
  • převodem na účet 2900827344/2010

5.3  Možnosti dodání výrobků:

  • osobním převzetím v jednom z našich odběrných míst (pouze po předchozí tel. domluvě)
  • závoz kurýrem

5.4  K expedici objednaných výrobků dochází vždy následující pondělí po potvrzení objednávky (pokud nevychází na nepracovní den/státní svátek - v takovém případě se zaváží následující pracovní den). Závoz je v současné chvíli možný po celém území Prahy. O expedici objednaných výrobků informuje provozovatel zákazníka prostřednictvím e-mailu či SMS. V případě osobního odběru je zákazník povinen vyzvednout si svou objednávku v odběrném místě nejpozději do 24 hodin od doručení informačního sdělení provozovatele dle předchozí věty tohoto bodu.

 

6.    PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1  S ohledem na skutečnost, že předmětem smlouvy je dodávka potravin (resp. výrobků určených k okamžité spotřebě), nesvědčí zákazníkům vůči provozovateli s odkazem na ustanovení § 1837 písm. e) a 1840 písm. g) OZ právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ve 14 denní lhůtě dle § 1829 OZ (bez udání důvodu).

6.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

7.    POUŽITELNOST, REKLAMACE

7.1  Výrobky nabízené v e-shopu provozovatele jsou potravinami s omezenou dobou použitelnosti a jsou určeny k okamžité spotřebě, pročež se na ně nevztahuje záruční doba.

7.2  Minimální doba použitelnosti výrobků je vždy uvedena na etiketě (standardně 5 dní ode dne výroby), a to při uchovávání výrobků v chladu při teplotě do 6˚C, mimo přímé sluneční záření.

7.3  Při převzetí objednávky je zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvalitu výrobků. Zaplacením kupní ceny při osobním převzetí či podpisem přepravního dokladu/dodacího listu zákazník stvrzuje, že objednávku převzal bez zjevných vad a v uvedeném množství. Na pozdější reklamace množství a zjevných vad výrobků proto nebude brán zřetel.

7.4  Bude-li zákazník reklamovat skryté vady výrobků, které nebyly zjevné při jejich převzetí, musí tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od jejich převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Za skryté vady se nepovažují vady vyplývající z omezené doby použitelnosti výrobků. Reklamaci skrytých vad může zákazník provést telefonicky, e-mailem či osobně v odběrném místě provozovatele. Reklamovaný výrobek je zákazník povinen předložit či zaslat zpět na adresu provozovatele (Jana Půlpánová, Milady Horákové 417/48, Praha 7, 17000) pro posouzení jeho závadnosti. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud nebude v této lhůtě reklamace vyřízena, má se za to, že provozovatel nárok zákazníka uznává. Způsob vyřízení reklamace bude záležet vždy na konkrétní dohodě provozovatele a zákazníka, kdy v úvahu připadá náhradní dodávka výrobku či vrácení peněz.

 

8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1  Osobní údaje zákazníků jsou provozovatelem zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOOÚ“).

8.2  Poskytnutím svých osobních údajů při registraci zákazník výslovně prohlašuje, že tyto údaje poskytuje dobrovolně, přičemž se jedná o údaje pravdivé, kdy je osobou oprávněnou k jejich poskytnutí. Zákazník si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZoOOÚ (zejm. toho, že je oprávněn kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat) asouhlasí s tím, aby provozovatel (příp. jeho zaměstnanci) zpracovával a využíval pro své interní a marketingové potřeby osobní údaje zákazníka. Akceptací obchodních podmínek provozovatele zákazník výslovně souhlasí s tím, aby mu byly na jeho kontaktní údaje zasílány obchodní sdělení provozovatele. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník provozovateli na dobu 5 let.

8.3  V souladu s § 5 ZoOOÚ jsou všechny osobní údaje zákazníka shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení provozovatele prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy zákazník přímo a účinně zašle provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace provozovatelem nadále zasílány nebo do uplynutí doby, na níž byl zákazníkem tento souhlas udělen (bod 8.2). Sumarizované údaje zákazníka mohou být provozovatelem použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu provozovatele.

8.4  Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje zákazníků v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu a s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje zákazníků na základě smlouvy s provozovatelem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zákazníků, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka

9.    OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1 Provozovatel prohlašuje, že při své činnosti dodržuje platné právní předpisy, zejm. hygienické normy upravující oblast zpracování potravinářských výrobků.

9.2  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, použije se namísto nich takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.3  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na e-shopu provozovatele.

9.4  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, přičemž zákazník bude na změnu stávajících obchodních podmínek upozorněn na e-shopu provozovatele. Objednávky zákazníka učiněné před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.